ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΥΝΟ

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Δύναται να γίνει... καλός εθνικόφρων με τη δέουσα διδασκαλίαν» TVXS NTOKOYMENTA (10)

«Δύναται να γίνει... καλός εθνικόφρων με τη δέουσα διδασκαλίαν»

TVXS NTOKOYMENTA (10)

07:23 | 17 Ιουν. 2016
Τελευταία ανανέωση 14:05 | 17 Ιουν. 2016
Γράφει ο Γ. Κ.
Εάν νομίζετε ότι η χούντα είχε μόνον τιμωρητικό χαρακτήρα, μπορεί και να είστε θύμα... ιστορικής πλάνης. Η χούντα είχε, πάνω από όλα,χαρακτήρα... εκπαιδευτικό, διέπλαθε εθνικά ιδεώδη, οράματα και ιδανικά και μπορούσε να εντοπίσει ποιοι νέοι οπλίται, με την ενδεδειγμένη – βεβαίως, βεβαίως – καθοδήγηση και διδασκαλία μπορούσαν να γίνουν χρήσιμοι καικαλοί εθνικόφρονες.
Τα Δελτία Νομιμοφροσύνης της περιόδου της επταετίας έχουν ουκ ολίγες τέτοιες περιπτώσεις – περιπτώσεις στρατιωτών που είτε κρίνονταν «εύπλαστοι» ως χαρακτήρες, άρα μπορούσαν να προσαρτηθούν και να αξιοποιηθούν με την κατάλληλη καθοδήγηση στο άρμα των συνταγματαρχών, είτε θεωρείτο πως θα μπορούσαν να πεισθούν να αλλάξουν πολιτικά φρονήματα και να επιδεικνύονται ως «τρόπαια» της ιδεολογικής κυριαρχίας του φασισμού.
Στο ίδιο πλαίσιο εντασσόταν και η διαδικασία του «χαρακτηρισμού – αποχαρακτηρισμού» των στρατιωτών, καθώς και η αλλαγή κατηγοριών «επικινδυνότητας» στα δελτία νομιμοφροσύνης που τους ακολουθούσαν στη διάρκεια της θητείας τους.
«Ικανός δι' ανάθεσιν απορρήτου υπηρεσίας»
Μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις όχι μόνον εν δυνάμει εθνικόφρονος οπλίτη, αλλά και ικανού να χρησιμοποιηθεί για «απόρρητες» υπηρεσίες είναι εκείνη του Ξ. Σ., που υπηρετούσε το 1970.
Στην αναφορά του διοικητή του σημειώνεται:
«Λαμβάνω την τιμήν, εις εκτέλεσιν της ύπερθεν σχετικής υμών να αναφέρω τα κάτωθι: 
Ο εν θέματι εμφορείται υπό υγιών κοινωνικών φρονημάτων.
Ωσαύτως και τα λοιπά μέλη της οικογενείας του.
Η υπηρεσία ημών κρίνει τούτον κατάλληλον διά την ανάθεσιν απορρήτου υπηρεσίας».
«Δύναται να επηρρεασθεί, λόγω του ασθενούς χαρακτήρος του»
Άλλη περίπτωση, όχι ικανή μεν για «απόρρητον υπηρεσίαν», αλλά πρόσφορη για ιδεολογική μεταστροφή υπέρ των... εθνικών ιδεωδών ήταν εκείνη του Μ. Ε. που υπηρετούσε το 1971.
Η αναφορά του διοικητή του επισημαίνει:
«Λαμβάνω την τιμήν, εις εκτέλεσιν της ύπερθεν υμετέρας διαταγής ν’ αναφέρω επί των εν αυτή διαλαμβανόμενων ερωτημάτων ΣΑΣ τα κάτωθι.
α ) Οι γονείς του εν θέματι δεν εχαρακτηρίσθησαν ως κομ/σταί καθ’ όσον δεν απασχόλησαν υφ’ οιασδήποτε πλευράς την υπερεσίαν μου (δηλαδή δεν ανεμίχθησαν εις αντεθνικάς οργανώσεις, πλην όμως εμφορούντο υπό κομ/στικών φρονημάτων.
β ) Κατά τας εκλογάς του 1963 και 1964 εξεδηλώθησαν υπέρ της Ενώσεως Κέντρου οι γονείς του, ενώ ο ειρημένος δεν εξεδηλώθη πολιτικώς, λόγω του νεαρού της ηλικίας του.
γ Ο εν θέματι δεν ενδιαφέρεται ουδόλως διά τα πολιτικά πράγματα, δύναται όμως να επηρεασθεί εφ’ οιουδήποτε, λόγω του ασθενούς χαρακτήρος του.
Γενικώς έχομεν την γνώμην ότι ο ανωτέρω οπλίτης είναι εθνικόφρων εφ’ όσον μέχρι σήμερον δεν απησχόλησε από αντεθνικής ή άλλης τινός πλευράς ημάς και ότι δύναται να γίνη καλός εθνικόφρων εφ’ όσον τύχη των δεουσών διδασκαλιών».
Ο «αποχαρακτηρισμός» και οι κατηγορίες
Η εθνικοφροσύνη των οπλιτών... μετριόταν με την κατάταξή τους σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Τα δύο έγγραφα που ακολουθούν είναι ενδεικτικά της διαδικασίας «χαρακτηρισμών» - αποχαρακτηρισμών», καθώς και της κατάταξης των οπλιτών στις διάφορες, διαβαθμισμένες κατηγορίες«εθνικοφροσύνης», «Νομιμοφροσύνης» ή «Αντεθνικής Δράσεως».
Κατηγορία άρθρου:
Tags άρθρου:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου