Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Πώς παρουσιάζεται η Ελληνική Eπανάσταση του 1821 στα Τουρκικά σχολικά βιβλία

Πώς παρουσιάζεται η Ελληνική Eπανάσταση του 1821 στα Τουρκικά σχολικά βιβλία

Η άλλη πλευρά

10:47 | 25 Μαρ. 2016
Τελευταία ανανέωση 14:59 | 26 Μαρ. 2016
Το κείμενο που ακολουθεί είναι μετάφραση του τουρκικού σχολικού εγχειριδίου (Emin Oktay, Tarih, Lise: III, έκδ. 1988, σσ. 237-240) και καταδεικνύει τον τρόπο που διδάσκονται οι γείτονες την κοινή μας Ιστορία. Τα σχόλια  και οι υποσημειώσεις είναι των συγγραφέων Κατσουλάκου Θ.,Τσαντίνη Κ. από το βιβλίο τους «Προβλήματα Ιστοριογραφίας στα Σχολικά Εγχειρίδια των Βαλκανικών Κρατών. Επανάσταση του. ΄21, Βαλκανικοί Πόλεμοι. εκδ.  Εκκρεμές». 
Η Ελληνική Επανάσταση και η ίδρυση του ελληνικού κράτους (1820-1829), κατά το Τουρκικό εγχειρίδιο
Οι Έλληνες1, οι οποίοι είχαν περισσότερα προνόμια2 απ’ όλους τους χριστιανικούς λαούς που τελούσαν υπό οθωμανική κυριαρχία, ζούσαν κυρίως στην Ελλάδα3, στην Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου, στη Δυτική Μικρασία και στα παράλια της Προποντίδας και του Εύξεινου Πόντου, όπου ήταν εγκαταστημένοι σε πόλεις και κωμοπόλεις και ασχολούνταν με τις τέχνες και το εμπόριο και ιδιαίτερα με τη ναυτιλία.
Οι Έλληνες είχαν υποταχτεί οριστικά στο οθωμανικό κράτος επί Μωάμεθ του Πορθητή4. Είχαν παραχωρηθεί τότε και σ’ αυτούς, όπως και στους άλλους χριστιανούς, ελευθερίες ως προς τα θέματα θρησκείας και γλώσσας. Στην Πελοπόννησο μάλιστα και στα νησιά του Αιγαίου οι Έλληνες ζούσαν σχεδόν αυτόνομοι5.
Οι Οθωμανοί θεωρούσαν ανώτερους τους Έλληνες από τους άλλους χριστιανούς και τους διόριζαν σε ορισμένες θέσεις και ιδιαίτερα σε θέσεις διερμηνέων6. Ορισμένοι μάλιστα Έλληνες άρχοντες από το Φανάρι της Κωνσταντινουπόλεως προωθούνταν σε θέσεις ηγεμόνων της Βλαχίας και της Μολδαβίας7.
Σε σχέση με τους άλλους χριστιανικούς λαούς οι Έλληνες ήταν πιο εύποροι και πιο φωτισμένοι. Οι σχέσεις που είχαν αναπτύξει με τη Ρωσία κατά τον 18ο αιώνα συντέλεσαν στη διάδοση εθνικοαπελευθερωτικών ιδεών μεταξύ τους8. Στην πραγματικότητα οι Ρώσοι ήδη από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου9 ξεσήκωναν τους Έλληνες σε κάθε ευκαιρία εναντίον του οθωμανικού κράτους. Όταν στη διάρκεια της εκστρατείας του 1768 ο ρωσικός στόλος είχε καταπλεύσει στην Πελοπόννησο, οι Έλληνες είχαν επαναστατήσει, αλλά η επανάσταση είχε κατασταλεί αμέσως10. Στα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης τα ελληνικά πλοία υπό τουρκική σημαία κυκλοφορούσαν ελεύθερα παντού και μονοπώλησαν το εμπόριο της Μεσογείου11. Έτσι πλούτισαν πολλοί Έλληνες που ζούσαν σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης (όπως η Μασσαλία, η Τεργέστη, η Οδησσός) και ίδρυσαν στην Ελλάδα πολλά σχολεία και διέδωσαν σ’ όλους τους Έλληνες τις ιδέες της εθνικής ελευθερίας και ανεξαρτησίας. Τις ιδέες τις ενίσχυσε η Γαλλική Επανάσταση. Τέλος οι Έλληνες ίδρυσαν μια μυστική οργάνωση που στόχευε στην απόκτηση της ανεξαρτησίας τους και ονομαζόταν Εθνική Εταιρεία12.
Η Εθνική Εταιρεία ιδρύθηκε αρχικά το 1814 στην Οδησσό από τρία άτομα (δύο Έλληνες και ένα Βούλγαρο)13. Ουσιαστικός στόχος της ήταν η επανίδρυση της αρχαίας Βυζαντινής Αυτοκρατορίας14. Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και ο τσάρος της Ρωσίας ήταν πληροφορημένοι σχετικά με την ίδρυση της Εταιρείας.
Η Εθνική Εταιρεία ενδυναμώθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα και ίδρυσε πολλά παραρτήματα στην Κωνσταντινούπολη και την Ελλάδα. Οι κυριότεροι εύποροι και φωτισμένοι Έλληνες έγιναν μέλη της, ανάμεσά τους και ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως15. Αρχηγός της ήταν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, γιος του πρώην ηγεμόνα της Βλαχίας και υπασπιστής του τσάρου.
Χάρη στις ενέργειες της Εθνικής Εταιρείας οι Έλληνες είχαν προετοιμαστεί πλήρως για να επαναστατήσουν. Δεν άφηνε όμως περιθώριο για να ξεσπάσει η επανάσταση ο Αλή πασάς16, βαλής των Ιωαννίνων, που ήταν γνώστης όλων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Όταν πάντως ο Αλή πασάς έκανε τη δική του επανάσταση εναντίον του σουλτάνου, οι Έλληνες επωφελήθηκαν: ενώ οι οθωμανικές δυνάμεις ήταν απασχολημένες μ’ αυτόν, η Εθνική Εταιρεία αποφάσισε να ξεσπάσει η επανάσταση.
σημειώσεις/ επεξηγήσεις
 Χρησιμοποιούνται δύο λέξεις στο τουρκικό κείμενο για την απόδοση του όρου «Έλληνες», “Rum” και “Yunan”. Η πρώτη αποδίδεται γενικά στους Έλληνες της Τουρκοκρατίας: ρωμιούς, ραγιάδες, ενώ η λέξη Yunan = Ίωνες, χαρακτηρίζεται η Ελληνική Επανάσταση και το ελληνικό κράτος. Με τον όρο “Rum” χαρακτηρίζεται και σήμερα η ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινουπόλεως. Για ένα μεγάλο διάστημα Ρούμελη ονομαζόταν ολόκληρο το ευρωπαϊκό οθωμανικό κράτος (Rum-eli, χώρα των Ρωμαίων, Ρωμιών, Ελλήνων, πρβλ. Ρωμυλία). Το άλλο τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το ασιατικό, ονομαζόταν Anadolu (Ανατολή).
 Το θέμα των προνομίων είναι αρκετά σκοτεινό ως προς την έκταση και την εφαρμογή σε διάφορες περιοχές της τουρκοκρατούμενης Ελλάδας. Βασικό στοιχείο για την εκχώρησή τους υπήρξε η ειδική μνεία στο Κοράνι για τους λαούς της Βίβλου, χριστιανούς και εβραίους. Εδώ λαμβάνονται με την ευρεία έννοια, της παραχωρήσεως δηλαδή ελευθερίας σχετικά με τη θρησκεία, τη γλώσσα, την κοινοτική διοίκηση και άλλα, που ποίκιλλαν κατά τον τρόπο παροχής, το χρόνο και τον τρόπο εφαρμογής. Η πολιτική των προνομίων χρησιμοποιήθηκε από τους Τούρκους για να ενισχυθεί το ανθενωτικό πνεύμα των Ορθοδόξων. Στο κείμενο, πάντως, έμμεσα τονίζεται η «αχαριστία» των Ελλήνων, οι οποίοι, μολονότι είχαν περισσότερα προνόμια, επηρεασμένοι από τους ξένους, επαναστάτησαν.
 Εννοεί τη Στερεά Ελλάδα.
4  Βλέπε 15η παρατήρηση του βουλγαρικού κειμένου.
5  Προφανώς υπονοούνται τα προνόμια και οι οικονομικές διευκολύνσεις (αχτναμέδες) που χορηγήθηκαν σε ορισμένες περιοχές, όπως τα νησιά (Χίος, Κυκλάδες), η Ήπειρος (Γιάννενα, Ζαγοροχώρια), η Μακεδονία (Μαντεμοχώρια), που παράλληλα εξασφάλιζαν και τα συμφέροντα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γ. Κοντογεώργη, 1983, σ. 15. Αντίθετα η Πελοπόννησος δεν έχει προνομιακό καθεστώς και αρχικά παραχωρείται σε Τούρκους τιμαριώτες (βλ. Ι.Ε.Ε., ΙΑ΄, σ. 207). Τον 18ο αι. μεγάλες εκτάσεις κατέχουν Τούρκοι ιδιώτες στο Ναύπλιο, Μεθώνη, Κορώνη (Ι.Ε.Ε. σ. 210), ενώ όλη η Πελοπόννησος διαιρείται σε 24 βιλαέτια, Μ.Β. Σακελλαρίου, Η Πελοπόννησος κατά την δευτέραν Τουρκοκρατίαν 1715-1821,  ανατύπωση, Αθήνα 1978, σ. 99. Διοικείται από το «μόρα-βαλεσή» ως πασαλίκι με κέντρο την Τριπολιτσά. Ιδιότυπη εξαίρεση αποτελεί μόνο η Μάνη, που υπάγεται στη δικαιοδοσία του Καπουδάν πασά και αυτοδιοικείται από ντόπιο καπετάνο, τον «μανιάτ-μπέη» (1776-1821), Π. Καλονάρου, Μάνη, εδ. Π. Πατσιλινάκος, Αθήνα 1981, σ. 57.
6  Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης επάνδρωσαν σε μεγάλο βαθμό τον τουρκικό κρατικό μηχανισμό. Ιδιαίτερα διέπρεψαν ως διερμηνείς (δραγουμάνοι).
 Η ευνοϊκή μεταχείριση των Φαναριωτών από το σουλτάνο παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα της εκτίμησης και της ειδικής μεταχείρισης που είχαν οι Έλληνες από την Υψηλή Πύλη. Άρα το συμπέρασμα για το μαθητή είναι εύλογα η αχαριστία των Ελλήνων προς τον «ευεργέτη» τους σουλτάνο. Αποσιωπάται τελείως η αδήριτη αναγκαιότητα που επέβαλε τους Φαναριώτες στην τουρκική διοίκηση ως Μεγάλους Διερμηνείς και ως ηγεμόνες στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες (1709-1821). Η ανάγκη επικοινωνίας με τις χώρες της Δύσης (συνθήκες-διομολογήσεις) κατέστησε απαραίτητη την παρουσία των γλωσσομαθών Φαναριωτών, μια και το Κοράνι απαγόρευε την εκμάθηση γλωσσών των απίστων.
8  Οι απελευθερωτικοί αγώνες των Ελλήνων θεωρούνται κινήματα που προήλθαν αποκλειστικά και μόνο από την επαφή των Ελλήνων με τη Ρωσία. Αγνοούνται όλα τα επαναστατικά κινήματα πριν από τον Μεγάλο Πέτρο. Τον 15ο αι. κατά τον τουρκοβενετικό πόλεμο επαναστατεί η Πελοπόννησος. Τον 16ο αι. η Ήπειρος και η Πελοπόννησος, παραμονές της ναυμαχίας της Ναυπάκτου (1571). Από το 1600 έως το 1611 ο επίσκοπος Διονύσιος Τρίκκης, ο «Σκυλόσοφος», ξεσηκώνει τη Θεσσαλία και την Ήπειρο.
9  Είναι η εποχή που ο Μεγάλος Πέτρος αναπροσαρμόζει την εξωτερική πολιτική της Ρωσίας, αναζητώντας παράθυρο στο Νότο, και καλεί τους Έλληνες «εις το ασκέρι του και εις το μεγάλο φλάμπουρό του». Από τότε διαμορφώνεται η πεποίθηση ότι η απελευθέρωση των Ελλήνων θα έρθει από το ξανθό γένος του Βορρά, και αρχίζουν να διαδίδονται οι προφητείες του Αγαθάγγελου, Κ.Ν. Σάθα, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, Αθήνησι 1869, σ. 213.
10 Πρόκειται για τα Ορλωφικά κατά τη διάρκεια του Α΄ επί Μεγάλης Αικατερίνης Ρωσοτουρκικού πολέμου (1767-1774), που κλείνει με τη Συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή, Τ. Αθ. Γριτσοπούλου, Τα Ορλωφικά, εν Αθήναις 1967.
11  Τονίζεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι χάρη στη ρωσική σημαία κυκλοφορούσαν ελεύθερα τα ελληνικά πλοία. Η εμπορική και ναυτιλιακή ανάπτυξη των Ελλήνων οφείλεται φυσικά και στη γενικότερη οικονομική και πολιτική συγκυρία στη Μεσόγειο. Επισημαίνουμε ενδεικτικά ορισμένα γεγονότα: την παρακμή της Βενετίας, τη ναυτολόγηση Ελλήνων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τις ελληνικές παροικίες, την αδράνεια του εμπορικού αγγλογαλλικού στόλου λόγω των πολέμων, την πλήρη αδιαφορία των οθωμανικού στρατιωτικού κράτους για το θαλασσινό εμπόριο. Ασφαλώς σπουδαίο ρόλο έπαιξε και η ναυτική παράδοση των Ελλήνων. Με ιδιαίτερη συμφωνία (1783), που ουσιαστικά ήρθε ως επεξήγηση των ασαφειών της προηγούμενης συνθήκης (1774), τα ελληνικά πλοία με ρωσική σημαία απέκτησαν το δικαίωμα ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά.
12  Έτσι αποδίδεται η Φιλική Εταιρεία.
13  Προφανώς το σλαβοκατάληκτο όνομα του Γιαννιώτη εμπόρου Αθανασίου Τσακάλωφ οδήγησε τον Τούρκο συγγραφέα να εκλάβει ως Βούλγαρο τον πιο μορφωμένο Έλληνα από τους ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας, του οποίου ουδέποτε αμφισβητήθηκε η ελληνικότητα. Ο Τσακάλωφ είναι γιος του Γιαννιώτη εμπόρου Ιωάννη Τσακάλογλου, που μετοίκησε στη Μόσχα για εμπορικούς λόγους και άλλαξε το όνομά του από Τσακάλογλου στο «ρωσοπρεπές» Τσακάλωφ, κατά τη συνήθεια της εποχής.
14  Ο στόχος της Φιλικής δεν είναι σαφής. Σύμφωνα με την προκήρυξή της «η Εταιρεία συνίσταται από καθ’ αυτό Έλληνας φιλοπάτριδας και ονομάζεται Εταιρεία των Φιλικών. Ο σκοπός των μελών αυτής είναι η καλυτέρευση του Έθνους και, αν ο Θεός το συγχωρέσει, η ελευθερία του» (από κείμενο της Φιλικής στα κρατικά αρχεία της Ρουμανίας, που δημοσιεύτηκε στα Ντοκουμέντα για την ιστορία της Ρουμανίας, τ. Δ΄ σσ. 32-39, βλ. Η Επανάσταση του ’21. ΚΜΕ σ. 76). Η ελληνική άποψη είναι ότι μοναδικός «σκοπός της Φιλικής ήταν η απελευθέρωση της πατρίδας και πέρα από αυτό δεν υπάρχουν μαρτυρίες ότι αποφασίστηκε οτιδήποτε άλλο, π.χ. ποιο θα ήταν το καθεστώς της ανεξάρτητης Ελλάδας βασιλεία ή αβασίλευτη δημοκρατία» (Ι.Ε.Ε., τ. ΙΑ΄, σ. 425).
15  Νεότερες έρευνες πιστοποιούν τη σχέση του πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ με τους Φιλικούς, Θ. Ζώρα, Ο απαγχονισμός του πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄ εις έκθεσιν του Ολλανδού επιτετραμμένου Κωνσταντινουπόλεως, Παρνασσός ΙΒ (1976), 127-138. Αντίθετα ο τσάρος, που αρχικά αγνοεί την ύπαρξη της Εταιρείας, θα αντιταχθεί στα σχέδια του Υψηλάντη και των Φιλικών, όπως μαρτυρεί ο Καποδίστριας, απαντώντας σε επιστολή Έλληνα της Οδησσού, Βλ. Μέντελσον-Μπαρτόλδυ, σ. 52.
16  Πράγματι από τους βασικούς λόγους που επέβαλαν την επίσπευση της Επανάστασης ήταν η εμπλοκή της Πύλης σε πόλεμο με τον Αλή πασά. Αλλά ο Αλής ήταν εκείνος που περίμενε εναγωνίως την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, όπως μαρτυρεί και το αλβανικό εγχειρίδιο (σ. 162), το οποίο αναφέρει ότι ο Αλής βοήθησε τη Φιλική Εταιρεία και ανυπομονούσε να ξεσπάσει η Ελληνική Επανάσταση στο Μωριά, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Όταν την Άνοιξη του 1820 η Πύλη τον καταδίκασε σε θάνατο, στήριξε τις ελπίδες του στους σαράντα χιλιάδες στρατιώτες του· ήλπιζε μάλιστα ότι ο σουλτάνος θα ζητούσε να συμβιβαστεί μαζί του.
* Ηλεκτρονική μορφή κειμένου από24grammata.com

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

« ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ- ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ. Κριτική και διεκδικήσεις.» Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 - Φλώρινας

Το Δ.Σ  της  Δ.Ο.Ε,  με το με  αρ.  πρωτ. 2076/21-03-2016 έγγραφό του,  μας ενημέρωσε ότι τη  Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 θα πραγματοποιήσει, σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε  Φλώρινας, επιστημονική εκδήλωση με θέμα « ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ- ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ. Κριτική και διεκδικήσεις.» 
Προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπ/κοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, χορηγούμε άδεια μίας ημέρας,  σύμφωνα με το άρθρο 59 του Υ.Κ. -  σε συνδυασμό με το Φ.351.5 /43/ 67822/Δ1 ( 05-05-2014) έγγραφο του  Υ.ΠΑΙ.Θ -  στις 28 Μαρτίου 2016,  για έναν εκπαιδευτικό από κάθε διθέσιο και πάνω σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για τα μέλη του Δ.Σ. όλων των Συλλόγων εκπαιδευτικών  Π.Ε. και για τους αιρετούς των ΠΥΣΠΕ ΚΑΙ ΑΠΥΣΠΕ  της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

4ο Δημ Σχ Καστοριάς Το μεγάλο μας τσίρκο 25η Μαρτίου 2016


Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

H ΑΛΕΠΟΥ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ


Ενημερωτική συνάντηση- ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΤΡΟΥΛΗ

Θέμα: «Ενημερωτική συνάντηση»

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,
την Κυριακή 27-3 και ώρα 6.00μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς, η Ανεξάρτητη Κίνηση διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση με αντικείμενο θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας.
Μαζί μας θα είναι το μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. από την Ενωτική Εκκίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. ο συνάδελφος Γιώργος Τρούλης.
Μετά την ενημέρωση θα ακολουθήσει συζήτηση κατά την οποία θα απαντηθούν πιθανά ερωτήματα και θα λυθούν τυχόν απορίες πάνω σε θέματα που μας απασχολούν.

Από την Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπ/κών Π.Ε. Καστοριάς

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016

2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν με πείνα

2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν με πείνα

nigeria-lagos.jpg

Παραγκούπολη στο Λάγος της Νιγηρίας - dreasmtimeΣυνολικά, 39 εκατομμύρια εκτάρια, μια έκταση μεγαλύτερη της Γερμανίας, άλλαξε χέρια σε αυτά τα επτά χρόνια.
Αυτόχθονες λαοί και τοπικές κοινότητες, 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ή περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, προστατεύουν και συντηρούν σήμερα τη μισή γη του πλανήτη.
Επίσημα όμως κατέχουν με τίτλους ιδιοκτησίας μόλις το 20% αυτής. Τα υπόλοιπο αυτής της τεράστιας έκτασης γης, περίπου πέντε δισεκατομμύρια εκτάρια, παραμένει απροστάτευτο και τρωτό στις αρπακτικές διαθέσεις φαύλων κυβερνήσεων και πανίσχυρων πολυεθνικών.
Η γη αυτή αποτελείται από δάση, βοσκοτόπια, εκτάσεις στις οποίες ζουν άγρια ζώα, βουνοκορφές, λίμνες, ποτάμια, ιερούς τόπους.
Επί χιλιάδες χρόνια αποτελεί κοινόχρηστη ιδιοκτησία των τοπικών κοινοτήτων και αυτόχθονων λαών. Κάποιες κοινότητες χρησιμοποιούν το σύνολο αυτής της γης ως κοινόχρηστη ιδιοκτησία.
Αλλες πάλι την κατανέμουν σε άτομα και οικογένειες της κοινότητας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως, η δικαιοδοσία, η κατοχή και η διαχείριση αυτής της γης είναι συλλογικές.
Γράφημα για την παγκόσμια φτώχεια
Το 80% αυτών των εδαφών βρίσκονται σήμερα στη Βραζιλία, την Αυστραλία, το Μεξικό, την Κίνα και τον Καναδα. Καθώς οι τίτλοι ιδιοκτησίας σπανίζουν, η γη αυτή κινδυνεύει. Μαζί της και οι τοπικές κοινότητες.
Μετά την παγκόσμια επισιτιστική κρίση του 2007-2008, πολλές από τις μεγάλες εταιρείες τροφίμων επιδίωξαν την αρπαγή αυτής της γης προκειμένου να διασφαλίσουν τα υψηλά τους κέρδη.
Συνεκτικά στοιχεία για το μέγεθος της αρπαγής που σημειώθηκε δεν υπάρχουν σήμερα.
Ωστόσο, η βάση δεδομένων του ανεξάρτητου συνεταιρισμού Land Matrix έχει τεκμηριώσει ότι πάνω από 1.000 μεγάλες εξαγορές γης, μεγέθους εκατοντάδων χιλιάδων εκταρίων έκαστη, ολοκληρώθηκαν από τότε.
Συνολικά, 39 εκατομμύρια εκτάρια, μια έκταση μεγαλύτερη της Γερμανίας, άλλαξε χέρια σε αυτά τα επτά χρόνια.
Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της γης, πριν περάσει στα χέρια των ιδιωτών, χρησιμοποιούνταν από τοπικές κοινότητες και αυτόχθονες.
Οι εταιρείες τροφίμων, οι μεγάλες γεωργικές επιχειρήσεις, όπως και οι εταιρείες εξόρυξης που μπούκαραν για να αρπάξουν δεν είναι όμως η μοναδική απειλή.
Η αυξανόμενη αδυναμία του χρηματιστικού κεφαλαίου να διασφαλίσει υψηλές και συμφέρουσες αποδόσεις από τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου -σε μια διαρκώς παρατεινόμενη περίοδο οικονομικής στασιμότητας στον πλανήτη- εγκυμονεί τον κίνδυνο ένα μεγάλο μέρος των λιμναζόντων κεφαλαίων να κατευθυνθεί ώστε να βρει «επενδυτική διέξοδο» στην αγορά μεγάλων εκτάσεων γης.
Χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας, η γη των αυτοχθόνων και των κοινοτήτων είναι η πλέον τρωτή σε μια τέτοια «επενδυτική στροφή», στην αρπαγή.
Τα αφρικανικά έθνη αποτελούν ήδη τον βασικό στόχο των ιδιωτών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, το 90% της αγροτικής γης στην Αφρική είναι σήμερα χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας.
Χρήστες αυτής της γης είναι οι αυτόχθονες και οι τοπικές κοινότητες.
Ομως οι περισσότερες κυβερνήσεις της «μαύρης ηπείρου» δεν αναγνωρίζουν δικαιώματα γαιοκτησίας σε αυτές, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την αρπαγή της γης, την παραβίαση δικαιωμάτων, τη φτώχεια.
Απέναντι σε αυτήν την εξέλιξη περισσότερες από 300 τοπικές κοινότητες και μη κυβερνητικές οργανώσεις απ' όλο τον κόσμο ξεκίνησαν εκστρατεία για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων γαιοκτησίας των αυτόχθονων λαών και τον διπλασιασμό των εκτάσεων που κατέχουν με χαρτιά ώς το 2020.
Σε έκθεση που δημοσιοποίησαν πρόσφατα, επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι η κατοχύρωση δικαιωμάτων γαιοκτησίας στις τοπικές κοινότητες:
■ Γεμίζει στομάχια και καταπολεμά τη φτώχεια. Σε χώρες όπου σημειώθηκαν σοβαρές επισιτιστικές κρίσεις, όπως η Καμπότζη, το Λάος και η Λιβερία, προηγήθηκε μεγάλη αρπαγή γης. Η απουσία δικαιωμάτων γαιοκτησίας έχει ακόμη άμεση σύνδεση με το γεγονός ότι ο μισός πληθυσμός της Αφρικής ζει με λιγότερα από 1,25 δολάρια την ημέρα.
■ Προωθεί την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Εχοντας διασφαλίσει δικαιώματα γαιοκτησίας, οι γυναίκες της Τανζανίας έχουν τριπλάσια εισοδήματα από τις υπόλοιπες Αφρικανές.
■ Καταπολεμά την κλιματική αλλαγή. Τα δάση και τα βοσκοτόπια που τα διαχειρίζονται συλλογικά προστατεύονται και φροντίζονται καλύτερα απ' ό,τι όσα ανήκουν στο κράτος. Μη αναγνωρισμένες περιοχές αυτοχθόνων στη λεκάνη του Αμαζονίου, την Κεντρική Αμερική, το Κονγκό και την Ινδονησία «αποθηκεύουν» σήμερα άνθρακα περίπου 1,5 φορά όσο ήταν οι συνολικές εκπομπές ρύπων στη Γη το 2015. Χωρίς προστασία, αυτές οι περιοχές κινδυνεύουν να ισοπεδωθούν, επισπεύδοντας την υπερθέρμανση και τους καταστροφικούς καύσωνες, τις ξηρασίες, τις καταιγίδες και τις πλημμύρες που αυτή προκαλεί.
■ Εμποδίζει τις διαμάχες με τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που αγνοούν τα δικαιώματα γαιοκτησίας των κοινοτήτων μπορούν να βρεθούν με 20πλάσιο κόστος ανάπτυξης ενός πρότζεκτ απ' ό,τι αυτές που τα σέβονται και θα δουν τις εργασίες τους να αναστέλλονται ή και να διακόπτονται οριστικά.

Η Μογγολία δείχνει τον δρόμο

Στέπα στη Μογγολία dreamstime
Μετά από δεκαετίες κρατικού ελέγχου στις τεράστιες εκτάσεις λιβαδιών, των οποίων ακολούθησε περίοδος ιδιωτικοποίησης, η πρώην Λαϊκή Δημοκρατία της Μογγολίας μεταβιβάζει σήμερα τη διαχείριση των δημόσιων βοσκότοπων στις κοινότητες αναβιώνοντας παραδοσιακές μεθόδους.
Αποτέλεσμα είναι η μείωση της υποβάθμισης του εδάφους και η αύξηση των εισοδημάτων των κοινοτήτων που συμμετέχουν κατά 50%.
Οι ημινομαδικές κοινότητες κτηνοτρόφων αποτελούν το 20% του πληθυσμού της χώρας και είχαν πάψει από τη δεκαετία του '20 να ελέγχουν τη γη τους.
Σήμερα οργανώνονται σε νομικές οντότητες και προχωρούν σε συμβάσεις με την κυβέρνηση για τη διαχείριση αυτής της γης.
Οι κοινότητες έχουν αποκλειστική πρόσβαση στους βοσκότοπους τον χειμώνα και την άνοιξη, όταν o κίνδυνος της υπερβόσκησης είναι μεγαλύτερος.
Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο οι βοσκότοποι είναι ελεύθεροι σε όλους.
Παραδοσιακές μέθοδοι διαχείρισης της γης αναβιώνουν, φέρνοντας ξανά στην επιφάνεια σοφία χιλιάδων ετών.

Γη ποτισμένη με αίμα

Υλοτομίαdreamstime
Η ΜΚΟ Global Witness έχει καταγράψει από το 2002 περισσότερες από 1.000 δολοφονίες ακτιβιστών που μάχονται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων γαιοκτησίας των αυτοχθόνων και του περιβάλλοντος στη Βραζιλία, το Περού, την Ονδούρα και τις Φιλιππίνες, τις πιο επικίνδυνες περιοχές του πλανήτη.
Τον Οκτώβριο του 2014 οι ηγέτες 4 κοινοτήτων από το Saweto του Περού, στην περιοχή του ανατολικού Αμαζονίου, που είχαν εναντιωθεί στην παράνομη υλοτομία στη γη τους βρέθηκαν δολοφονημένοι στη ζούγκλα.
Οι «4» είχαν ζητήσει από το 1993 τίτλους ιδιοκτησίας για την πατρογονική τους γη χωρίς επιτυχία.
Μετά τη δολοφονία τους, η περουβιανή κυβέρνηση εξέδωσε τίτλους γαιοκτησίας, όμως συνεχίζει να αρνείται άλλα αιτήματα των αυτοχθόνων. Η απουσία τίτλων προκαλεί όμως ακόμη πιο μεγάλες διαμάχες.
Μελέτη για τους εμφύλιους πολέμους στον κόσμο, από τη Γουατεμάλα έως το Αφγανιστάν, διαπιστώνει ότι τα αμφισβητούμενα δικαιώματα γαιοκτησίας βρίσκονται στην καρδιά αυτών.
http://www.efsyn.gr/arthro/25-disekatommyria-anthropoi-kindyneyoyn-me-peina

Από κοτέτσι... σχολείο: Η ζωή των παιδιών του πολέμου στη Συρία Φωτορεπορτάζ

Από κοτέτσι... σχολείο: Η ζωή των παιδιών του πολέμου στη Συρία

Φωτορεπορτάζ

17:44 | 12 Μαρ. 2016
Τελευταία ανανέωση 16:26 | 13 Μαρ. 2016
Ο πόλεμος δεν έχει τέλος στη Συρία και οι βασικές υποδομές της χώρας είναι πλέον ολοκληρωτικά κατεστραμμένες. Οι άνθρωποι που συνεχίζουν να ζουν όμως εκεί προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους όσο πιο κανονικά γίνεται και σε πολλές περιπτώσεις το πάθος τους να ζήσουν νικάει τη φρίκη του πολέμου.
Πάνω από 250.000 παιδιά στη Συρία δεν έχουν πρόσβαση σε τροφή κι αναγκάζονται να τρώνε γρασίδι και ζωοτροφές για να επιβιώσουν, όπως επίσης δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, πράγματα που αυτονόητα παρέχονται στα παιδιά της Δύσης.
Πριν από περίπου ένα χρόνο, οι κάτοικοι της συριακής πόλης al-Tamanah προσπαθώντας να παρέχουν στα παιδιά τους το δικαίωμα στην εκπαίδευση, αναγκάστηκαν να μετατρέψουν ένα ορνιθοτροφείο της περιοχής σε σχολείο.
Το κοτέτσι που έγινε «σχολείο», σήμερα αριθμεί πάνω από 350 μαθητές.
Δείτε φωτογραφίες από το AlJazeera:
ΠΗΓΗ:http://tvxs.gr/news/kosmos/mathites-sti-syria-kanoyn-mathima-se-ornithotrofeio-fotografies

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Ανοίγει στο Παρίσι το πρώτο «βιβλιοπωλείο του μέλλοντος» στην Ευρώπη [ΒΙΝΤΕΟ]

Ανοίγει στο Παρίσι το πρώτο «βιβλιοπωλείο του μέλλοντος» στην Ευρώπη [ΒΙΝΤΕΟ]

22:39 | 10 Μαρ. 2016
Τελευταία ανανέωση 08:38 | 11 Μαρ. 2016
Ένα «βιβλιοπωλείο του μέλλοντος», το πρώτο στην Ευρώπη, ανοίγει τις πύλες του το Σάββατο στο κέντρο του Παρισιού, δίνοντας στους πελάτες του τη δυνατότητα να εκτυπώνουν μέσα σε λίγα λεπτά το βιβλίο της επιλογής τους.
Στο «βιβλιοπωλείο χωρίς στοκ», που βρίσκεται στο Quartier latin, σε απόσταση λίγων μέτρων από τη Σορβόννη, οι πελάτες θα επιλέγουν το βιβλίο που επιθυμούν και οι υπάλληλοι θα το τυπώνουν και θα το βιβλιοδετούν επί τόπου, εξήγησε σε ανακοίνωσή της η εκδοτική εταιρεία Presses Universitaire de France (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Γαλλίας, PUF).
Χάρη στο Espresso Book Machine, ένα ρομπότ-εκτυπωτή που τίθεται στη διάθεση του κοινού, το βιβλίο θα είναι έτοιμο «μέσα σε λίγα λεπτά, στο χρόνο που οι πελάτες θα πίνουν έναν καφέ ή θα συνομιλούν με τους συγγραφείς». 
Επιλογή ανάμεσα σε 5.000 τίτλους 
Τα βιβλία αυτά θα πωλούνται στην ίδια τιμή που πωλούν τα «κλασικά» βιβλιοπωλεία. Ωστόσο, το μέγεθός τους δεν θα ξεπερνά τις 850 σελίδες, αφού αυτό είναι το όριο του εκτυπωτικού μηχανήματος.
Οι αναγνώστες θα μπορούν να επιλέξουν κάποιον από τους 5.000 τίτλους των PUF, αλλά και μεταξύ πολλών εκατομμυρίων έργων, απ' όλον τον κόσμο, που έχουν περιέλθει σε καθεστώς ελεύθερης χρήσης, δεν διέπονται δηλαδή πλέον από συγγραφικά δικαιώματα.
Οι πελάτες θα συμβουλεύονται τον κατάλογο των διαθέσιμων έργων μέσω τάμπλετ.

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

Σχολείο αντικατέστησε τα θρανία με ποδήλατα γυμναστικής!

Περίπου 200 μαθητές σε σχολείο στην περιοχή Landstraße της Βιέννης συνδυάζουν την μάθηση με την σωματική άσκηση, χάρη σε μια πρωτοποριακή ιδέα των δασκάλων τους.

Συντάκτης: Βιβή Συργκάνη | enallaktikos.gr

Το σχολείο αντικατέστησε τα θρανία με ποδήλατα γυμναστικής και οι μαθητές δείχνουν, πλέον, να απολαμβάνουν περισσότερο το διάβασμα.

Όπως λένε οι δάσκαλοι, οι μαθητές έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση όταν διαβάζουν και παράλληλα κάνουν ποδήλατο.

"Πλέον την ώρα της μελέτης, δεν νυστάζω και δεν κουράζομαι", λέει ένας μαθητής.

"Γνωρίζουμε ότι βοηθά στη συγκέντρωση," εξηγεί η δασκάλα Karin Rohrer-Blaschke. "Λειτουργεί υπέροχα. Οι μαθητές μπορούν ταυτόχρονα να γράφουν, να διαβάζουν, χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα". ΠΗΓΗ:http://www.enallaktikos.gr/ar23879el-sxoleio-antikatestise-ta-thrania-me-podilata-gymnastikis.html

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ -ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Ν. Σ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΩΡΑ: 9:00πμ - 13:00μμ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Ν. Σ
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΩΡΑ: 9:00πμ - 13:00μμ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΑΙΜΑ: ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ-ΒΟΗΘΑΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

Πως θα δημιουργήσω την τέλεια Παρουσίαση PowerPoint


Απλοί τρόποι εκμάθησης ορθογραφίας

Απλοί τρόποι εκμάθησης ορθογραφίας

17:46 | 08 Μαρ. 2016
Τελευταία ανανέωση 18:40 | 08 Μαρ. 2016
Το κάθε παιδί μαθαίνει ορθογραφία με διαφορετικό τρόπο. Ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο που παρατηρείται είναι η δυσορθογραφία των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
Το δύσκολο είναι ότι ενώ ξέρουν τον κανόνα, τον ξεχνούν όταν γράφουν! Γράφω μερικές ιδέες για το πως μπορεί να διδαχθεί η ορθογραφία και η γραμματική.
• Συστηματική και επαναμβανόμενη κατάρτιση των βασικών κανόνων. Αρχικά πρέπει να διδάξουμε καλά τους βασικότερους κανόνες και να βεβαιωθούμε ότι το παιδί τους έχει κατανοήσει αρκετά. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να κάνουμε επανάληψη των κανόνων.
• Οπτική παράσταση των κανόνων. Σχετίζουμε έναν κανόνα ορθογραφίας με εικόνες και διαφορετικά χρώματα.
• Μπορούμε στα σχολικά κείμενα να κάνουμε ομαδοποίηση των λέξεων. π.χ. Ζητάμε από το παιδί να βρουν όλα τα ρήματα σε -ιζω ή όλα τα θηλυκά ουσιαστικά και να τα γράψουν. Είναι μια καλή εξάσκηση στους κανόνες.
Το πιο σημαντικό είναι να μην αγχώνουμε τα παιδιά για τα ορθογραφικά λάθη, έτσι απογοητεύονται και πέφτει η αυτοεκτίμηση τους. Ας τα διορθώνουμε διακριτικά και με θετικό τρόπο.
Στα δευτερεύοντα μαθήματα να μην λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά λάθη και να μην επηρεάζουν το βαθμό.
Το να γράψει το παιδί π.χ. 10 φορές μια λέξη που έκανε λάθος...δεν βοηθά σε τίποτα!! Δεν μαθαίνει έτσι! Προτιμήστε τα οπτικά ερεθίσματα και τη συχνή επανάληψη.