Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Επικίνδυνες εξελίξεις στα ζητήματα της αξιολόγησης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Επικίνδυνες εξελίξεις στα ζητήματα της αξιολόγησης

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
0
inShare
Η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (εξωτερικός αξιολογητής) έβγαλε πρόσκληση ενδιαφέροντος (ως 7/10) για υποψηφίους στελέχωσης των 5μελών επιτροπών σε κάθε ΠΥΣΠΕ. Τι είναι οι 5μελής επιτροπές; Οι περιβόητοι ράμπο-αξιολογητές.
Ποιά είναι η δουλειά τους:
α)     η αξιολόγηση σχολικών μονάδων και υπηρεσιών και
β) η εκδίκαση ενστάσεων διευθυντών σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών.
Τι κάνουν;
Ως προς την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου των σχολικών μονάδων
1. α) Οι Ε.Α.Ε.Ε. συντάσσουν Εκθέσεις (Ν. 4142.7δ) τις οποίες υποβάλλουν το Συμβούλιο  της Αρχής,  όπου   αξιολογούν  τον βαθμό ανταπόκρισης των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα δράσης τους (άρθρο 32 του Ν. 3848), όπως  αυτό  αποτυπώνεται  στις  εκάστοτε εκθέσεις Α.Ε.Ε. των σχολικών  μονάδων, την  τεκμηρίωση  των όσων αναγράφονται σε αυτές και  τα οριζόμενα στο άρθρο 1.9α του Ν. 4142/2013, με σκοπό την τελική αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού τους έργου ως θετική, θετική υπό όρους και αρνητική (Ν. 4142.8α).
β) Για τη σύνταξη της Έκθεσης αξιολόγησης της σχολικής μονάδας μέλη της Ε.Α.Ε.Ε. λειτουργούν ως κριτικοί φίλοι προς τη σχολική μονάδα κατά την περίοδο αξιολόγησής της και συνεργάζονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αξιολόγησης με τον Σχολικό Σύμβουλο στην ευθύνη του οποίου ανήκει η προς αξιολόγηση σχολική μονάδα. Επισκέπτονται τη προς αξιολόγηση σχολική μονάδα όσες φορές κρίνουν αναγκαίο κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και έρχονται σε επαφή με τη Διεύθυνση, το Σύλλογο Διδασκόντων,  τον σύλλογο γονέων και τα λοιπά  μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής της κοινότητας. Θέτουν υπόψη τους όσα στοιχεία αυτές κρίνουν απαραίτητα ή ζητηθούν από τα μέλη της Ε.Α.Ε.Ε., τα οποία διερευνούν,  ιδιαίτερα ζητήματα που σχετίζονται με την επαρκή στελέχωσή της με εκπαιδευτικό προσωπικό, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την ύπαρξη και ανάπτυξη σε αυτές υποστηρικτικών υπηρεσιών, πρακτικών και θεσμών (π.χ. τα Τμήματα Ένταξης, τα Τμήματα Υποδοχής,  Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, σχολικά εργαστήρια, βιβλιοθήκες, συνεργασία εκπαιδευτικών, ανάπτυξη καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, καταλληλότητα εκπαιδευτικού υλικού κ.ά.). Απώτερος στόχος των παραπάνω ενεργειών είναι να συμβάλουν στην υλοποίηση των  στρατηγικών στόχων για μείωση της μαθητικής διαρροής, την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων ρατσισμού, εκφοβισμού και βίας και γενικότερα, στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του  εκπαιδευτικού  έργου της σχολικής μονάδας.
Μετά τις 7/10 θα στελεχωθούν και θα αρχίσουν να δουλεύουν για την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων.
2) Ετοιμάζεται εγκύκλιος όπου μέχρι 20/10 θα καλεστούν οι σχολικές μονάδες να στείλουν στο Παρατηρητήριο τα σχέδια δράσης και τον προγραμματισμό
3) Θα καλεστούν όσοι διευθυντές δεν έχουν κάνει την εξ αποστάσεως να την κάνουν τώρα
4) Από 4-5/11 και μετά (σημαδιακή ημερομηνία, να καβατζάρουν τις εκλογές των υπηρεσιακών) θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των διευθυντών (μόνο υπηρεσιακή όχι παιδαγωγική). Υπολογίζουν να ολοκληρωθεί μαζί με ενστάσεις σε ένα μήνα
5) Στη συνέχεια έρχεται η αξιολόγηση των υποδιευθυντών από διευθυντές και σχολικούς συμβούλους ώστε
6) από 1/1/ 2015 να ξεκινήσει των εκπαιδευτικών
Στα παραπάνω προσθέστε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για νέο μισθολόγιο που θα εφαρμόζεται από 1/1/2015
Ισοπεδώνει το νεοεισερχόμενο εκπαιδευτικό και κάνει την εργασία στο δημόσιο αντίστοιχη του ιδιωτικού. Ο βασικής εκπαίδευσης θα παίρνει όσα ο κοινωφελούς εργασίας (425/490)!!! Στον νεοδιόριστο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τα 600 καθαρά . Άρση μονιμότητας με διετή αξιολόγηση για το αν θα μείνει στο δημόσιο. Ποσοστό επί των χρόνων και όλο το υπόλοιπο με βάση την αξιολόγηση. Υπάρχει περίπτωση ένα σημαντικό ποσοστό του μισθού (όχι ως αύξηση αλλά ως βάση για να πάρεις κοντά σε αυτά που έπαιρνες με το σημερινό) να είναι με βάση την αξιολόγηση. Αν μια τέτοια εξέλιξη συναντήσει την αξιολόγηση θεωρώ ότι κάνει τον αποφασιστικό απεργιακό αγώνα, μονόδρομο!
Επιμέλεια: alfavita.gr - Ανάλυση - Σχολιασμός: Ντίνα Ρέππα

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
_ _ _
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)
Τηλ.: 210-3442875
Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2014
Αρ. Πράξης   10η/2014
Θέμα:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) για την δημιουργία Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου (M.E.A.E.E.) και την επιλογή μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (E.A.E.E.) 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 1 του Ν. 4142/2013 (ΦΕΚ 83/τ.Α/9-4-2013), «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)»,
2. Την παρ. 7, του άρθρου 1 του Ν. 4142/2013 (ΦΕΚ 83/τ.Α/ 9-4-2013) για τη συγκρότηση μίας ή περισσοτέρων πενταμελών επιτροπών αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (Ε.Α.Ε.Ε.) ανά διεύθυνση εκπαίδευσης και τη δημιουργία Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου.
3. Το Π.Δ. 152/2013 (ΦΕΚ 240/τ.Α/5-11-2013), «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»,
4. Την Απόφαση με Αρ. Πρωτ. 9/2013 (250 ΥΟΔΔ), «Συγκρότηση του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)»,
5. Την Πράξη  10η/2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. για την έγκριση της παρούσας πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)
Προσκαλεί
για την εγγραφή τους στο ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου (Μ.Ε.Α.Ε.Ε.) και εν συνεχεία για την επιλογή τους ως μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου, εφόσον το επιθυμούν, εκπαιδευτικούς με Διδακτορικό δίπλωμα και εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου ή σε θέσεις στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνταξιούχους εκπαιδευτικούς, καθηγητές Α.Ε.Ι. όλων των βαθμίδων σε γνωστικά αντικείμενα στις επιστήμες της αγωγής, πρώην σύμβουλους και πάρεδρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εν ενεργεία ή μη σχολικούς  συμβούλους,  καθώς και Έλληνες ή αλλοδαπούς αναγνωρισμένου κύρους εμπειρογνώμονες ή ειδικούς που δίδαξαν σε ομοταγή Α.Ε.Ι.  της αλλοδαπής ή σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με πείρα σε θέματα αξιολόγησης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Από το Μ.Ε.Α.Ε.Ε. θα επιλέγονται με αίτησή τους και σχετικές διαδικασίες τα μέλη στελέχωσης :
α)    Επιτροπών αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (Ε.Α.Ε.Ε.)  που λειτουργούν σε επίπεδο διεύθυνσης
1)     για την αξιολόγηση σχολικών μονάδων και υπηρεσιών και
2) την εκδίκαση ενστάσεων διευθυντών σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών.
β) Ιδιαίτερων Επιτροπών για την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών ή Φορέων που ανήκουν στην αρμοδιότητα ή εποπτεύονται, αντίστοιχα, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, και ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι διαδικασίες τήρησης και ανανέωσης του Μ.Ε.Α.Ε.Ε. καθορίζονται με απόφαση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Υπογραμμίζεται ότι μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη του Μ.Ε.Α.Ε.Ε. μπορούν, εφόσον δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη σχετική αίτηση, να επιλεγούν εν συνεχεία από το συμβούλιο της Α.Δ.Ι.Π.Π.Δ.Ε. ως  μέλη των προς δημιουργία Επιτροπών Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου(Ε.Α.Ε.Ε.) ή/και των Ιδιαίτερων Επιτροπών.  Διευκρινίζεται ότι σε αυτή τη φάση θα δημιουργηθούν οι Ε.Α.Ε.Ε. και με διαδικασίες επόμενης φάσης, που θα ανακοινωθούν, θα συγκροτηθούν οι Ιδιαίτερες Επιτροπές.
Ως προς τη δημιουργία και συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού έργου:
I. Σύμφωνα με το άρθρο 1.7α του Ν. 4142 (ΦΕΚ 83/9-4-2013) συγκροτείται ανά διεύθυνση εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τουλάχιστον μία πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (Ε.Α.Ε.Ε.). Οι Ε.Α.Ε.Ε. αποτελούν όργανα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και των εποπτευομένων από το Υ.ΠΑΙ.Θ υπηρεσιών Π.Ε. & Δ.Ε. που εδρεύουν στην περιφέρεια ευθύνης τους, καθώς και διοικητικά όργανα δευτεροβάθμιας αξιολόγησης   εκπαιδευτικών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του Ν. 4142/13 και του Π.Δ. 152/13.
II. Ως μέλη των Ε.Α.Ε.Ε. ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής εμπειρογνώμονες που είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου (Μ.Ε.Α.Ε.Ε.) σύμφωνα με την μοριοδότηση που έχει αποδοθεί σε αυτούς και την αίτησή τους. 
III. Ειδικότερα για την εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 1.7β του Ν. 4142, απαιτείται Διδακτορικό δίπλωμα και εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου ή σε θέσεις στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ως εμπειρογνώμονες μπορεί να εγγράφονται και συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί, καθηγητές Α.Ε.Ι. όλων των βαθμίδων σε γνωστικά αντικείμενα  στις επιστήμες της αγωγής, πρώην σύμβουλοι και πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και εν ενεργεία ή μη σχολικοί σύμβουλοι. Επιπλέον, μπορεί να εγγράφονται  και Έλληνες ή αλλοδαποί αναγνωρισμένου κύρους εμπειρογνώμονες ή ειδικοί που διδάσκουν σε ομοταγή Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με πείρα σε θέματα αξιολόγησης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι ΕΠΚ έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο εμπειρογνωμόνων, αλλά δεν μπορεί να επιλεγούν ως μέλη των Ε.Α.Ε.Ε. για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους.
IV. Για την  επιλογή από το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων (Μ.Ε.Α.Ε.Ε.) των μελών των  Ε.Α.Ε.Ε. απαιτείται ιδιαίτερο αίτημα του υποψηφίου, που κατατίθεται προς την Αρχή παράλληλα με την αίτηση εγγραφής του στο  ειδικό  Μητρώο  Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου ή όποτε προκύπτει  προκήρυξη επιλογής μελών Ε.Α.Ε.Ε. ως διαδικασία συμπλήρωσης των μελών αυτών, συνολικής ανασυγκρότησής τους ή δημιουργίας νέων Ε.Α.Ε.Ε. σε συγκεκριμένες έδρες Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Διευκρινίζεται ότι:
Οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί και τα στελέχη εκπαίδευσης, που επιθυμούν να επιλεγούν ως μέλη Ε.Α.Ε.Ε., δύναται να θέσουν  υποψηφιότητα μόνο για Ε.Α.Ε.Ε. της βαθμίδας εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν και η οποία εδρεύει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν.
Μέλη ΔΕΠ,  συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί και στελέχη εκπαίδευσης, καθώς και πρώην σύμβουλοι και πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου μπορούν θα θέσουν υποψηφιότητα για Ε.Α.Ε.Ε. που εδρεύουν σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της επιλογής τους, με τη διευκρίνιση ότι η Αρχή δεν οφείλει να αποζημιώνει  μετακινήσεις τους από την έδρα εργασίας ή κατοικίας τους προς την έδρα των Ε.Α.Ε.Ε. στις οποίες επιθυμούν να επιλεγούν ως μέλη.
Για τις αμοιβές των μελών των Ε.Α.Ε.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011. Για τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών αυτών, που πραγματοποιούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του  ν. 2685/1999. Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου καλύπτονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για την επιλογή από το Μητρώο των μελών Ε.Α.Ε.Ε. η Αρχή έχει καταρτίσει τον επισυναπτόμενο στην παρούσα προκήρυξη πίνακα κριτηρίων με αναλυτική  μοριοδότηση, μέσω του οποίου αποτιμώνται τα αντικειμενικά προσόντα του υποψηφίου (portfolio), καθώς και η ποιότητα του εκπαιδευτικού του έργου. Το σύνολο των  μορίων αυτών ανέρχεται στα  εκατό (100) και αφορούν τα πέντε παρακάτω κριτήρια:  α) τα τυπικά επιστημονικά προσόντα και την κατάρτιση του υποψηφίου, β) το επιστημονικό του έργο, γ) την εμπειρία στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης που αυτός διαθέτει, δ) τη διδακτική και εκπαιδευτική  εμπειρία του και  ε) την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου του καθώς και την έκθεση αυτοπαρουσίασής του, που αυτός καταθέτει μαζί με την αίτησή του για την επιλογή του ως μέλους Ε.Α.Ε.Ε. 
Για την απόδοση των μορίων του  τελευταίου κριτηρίου (ε) στους υποψηφίους για θέση μέλους  Ε.Α.Ε.Ε. συστήνεται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης  τριμελής εισηγητική επιτροπή, η οποία και εισηγείται αναλόγως προς το Συμβούλιο της Αρχής.
Η εισηγητική επιτροπή αποτελείται από:
i) τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,
ii) τον οικείο Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης της βαθμίδας εκπαίδευσης για την οποία έχει υποβάλει αίτηση ο υποψήφιος και
iii) τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
Έργο της τριμελούς Επιτροπής είναι  να συνεκτιμήσει το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο και την έκθεση αυτοπαρουσίασης του υποψηφίου,  αποδίδοντας  σε αυτόν συνολικά έως και δεκαεπτά (17) από το σύνολο των εκατό μορίων (100). Συγκεκριμένα το κάθε μέλος της Επιτροπής μπορεί να αποδώσει έως  δεκαεπτά (17) μόρια σε κάθε υποψήφιο.  Ο μέσος όρος  μοριοδότησης των τριών μελών προκύπτει ως το πηλίκο του αθροίσματος που έλαβε κάθε υποψήφιος δια του αριθμού των μελών της Επιτροπής μετά από  στρογγυλοποίηση. Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή το κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο, τότε καλεί τον υποψήφιο σε  ακρόαση.  Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της με γραπτή εισήγηση στην  Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. για κάθε  υποψήφιο χωριστά. 
Ο προσωπικός πίνακας  που θα προκύψει από τη μοριοδότηση στα αντικειμενικά μετρήσιμα κριτήρια του υποψηφίου (α. τα τυπικά επιστημονικά προσόντα και την κατάρτιση του υποψηφίου, β. το επιστημονικό του έργο, γ. την εμπειρία στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης που αυτός διαθέτει και δ. τη διδακτική και εκπαιδευτική  εμπειρία) θα είναι προσβάσιμος στον ενδιαφερόμενο μέσω του  δικτυακού τόπου της ΑΔΙΠΠΔΕ με τη χρήση προσωπικού κωδικού.  Οι πίνακες αυτοί θεωρούνται προσωρινοί και οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις. Τυχόν ενστάσεις κατά της μοριοδότησης υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της Πρόσκλησης στον δικτυακό τόπο της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, εντός σφραγισμένου φακέλου στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι.
Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. λαμβάνει υπόψη την  εισήγηση της τριμελούς επιτροπής κάθε Περιφέρειας και αποφασίζει, συνυπολογίζοντας το σύνολο των μορίων των πέντε κριτηρίων, με ειδική πράξη  για την τελική επιλογή και την κατάρτιση των 5μελών Ε.Α.Ε.Ε.  ανά Διεύθυνση Π.Ε και Δ.Ε.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν υποψήφιοι για τη στελέχωση Ε.Α.Ε.Ε. συγκεκριμένης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, συγκροτείται Ε.Α.Ε.Ε. με Πράξη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης μετά από σχετικές εισηγήσεις του αρμόδιου Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και του Διευθυντή Εκπαίδευσης για τα μέλη που θα την απαρτίζουν.
V. Κατ’ εξαίρεση σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΙΠΕ & ΔΙΔΕ) είναι δυνατό να συγκροτηθούν δύο ή τρεις Ε.Α.Ε.Ε. με χωροταξική κατανομή των σχολικών μονάδων, μετά από σχετική εισήγηση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς το Συμβούλιο της Αρχής. 
Ως λόγοι οι οποίοι υπαγορεύουν τη συγκρότηση δεύτερης ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και τρίτης  επιτροπής θεωρούνται:
α) ο αυξημένος αριθμός σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών ανά ΔΙΠΕ & ΔΙΔΕ,
β) οι ειδικές γεωγραφικές συνθήκες ή οι αυξημένες αποστάσεις μεταξύ έδρας και περιφέρειας αυτών (π.χ. νησιωτικότητα, δύσβατες περιοχές) και
γ) ο μεγάλος αριθμός αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ που ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα Π.Ε. & Δ.Ε. στις περιοχές ευθύνης των συγκεκριμένων ΔΙΔΕ & ΔΙΠΕ.
VI. Πιο συγκεκριμένα το έργο των Ε.Α.Ε.Ε. αφορά:
α) τη στήριξη και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, όπως αυτό ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις ή τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης που θα προσδιοριστούν με αποφάσεις του Συμβουλίου της Αρχής (1.8α), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4142 (άρθρο 1.1β). Προς τούτο μέλος ή μέλη των Ε.Α.Ε.Ε. επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες και λειτουργούν ως κριτικοί φίλοι κατά τις διαδικασίες προγραμματισμού, υλοποίησης και αποτίμησης των δράσεων.
β) τη λειτουργία τους ως  διοικητικών οργάνων  δευτεροβάθμιας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του Π.Δ. 152/2013 και συγκεκριμένα ως όργανα που αποφαίνονται επί του βάσιμου των ενστάσεων εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολικών μονάδων ως προς τη διοικητική ή εκπαιδευτική αξιολόγηση αυτών και
VII. Ειδικότερα σε σχέση με την προηγουμένη παράγραφο:
1) Ως προς την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου των σχολικών μονάδων
α) Οι Ε.Α.Ε.Ε. συντάσσουν Εκθέσεις (Ν. 4142.7δ) τις οποίες υποβάλλουν το Συμβούλιο  της Αρχής,  όπου   αξιολογούν  τον βαθμό ανταπόκρισης των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα δράσης τους (άρθρο 32 του Ν. 3848), όπως  αυτό  αποτυπώνεται  στις  εκάστοτε εκθέσεις Α.Ε.Ε. των σχολικών  μονάδων, την  τεκμηρίωση  των όσων αναγράφονται σε αυτές και  τα οριζόμενα στο άρθρο 1.9α του Ν. 4142/2013, με σκοπό την τελική αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού τους έργου ως θετική, θετική υπό όρους και αρνητική (Ν. 4142.8α).
β) Για τη σύνταξη της Έκθεσης αξιολόγησης της σχολικής μονάδας μέλη της Ε.Α.Ε.Ε. λειτουργούν ως κριτικοί φίλοι προς τη σχολική μονάδα κατά την περίοδο αξιολόγησής της και συνεργάζονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αξιολόγησης με τον Σχολικό Σύμβουλο στην ευθύνη του οποίου ανήκει η προς αξιολόγηση σχολική μονάδα. Επισκέπτονται τη προς αξιολόγηση σχολική μονάδα όσες φορές κρίνουν αναγκαίο κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και έρχονται σε επαφή με τη Διεύθυνση, το Σύλλογο Διδασκόντων,  τον σύλλογο γονέων και τα λοιπά  μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής της κοινότητας. Θέτουν υπόψη τους όσα στοιχεία αυτές κρίνουν απαραίτητα ή ζητηθούν από τα μέλη της Ε.Α.Ε.Ε., τα οποία διερευνούν,  ιδιαίτερα ζητήματα που σχετίζονται με την επαρκή στελέχωσή της με εκπαιδευτικό προσωπικό, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την ύπαρξη και ανάπτυξη σε αυτές υποστηρικτικών υπηρεσιών, πρακτικών και θεσμών (π.χ. τα Τμήματα Ένταξης, τα Τμήματα Υποδοχής,  Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, σχολικά εργαστήρια, βιβλιοθήκες, συνεργασία εκπαιδευτικών, ανάπτυξη καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, καταλληλότητα εκπαιδευτικού υλικού κ.ά.). Απώτερος στόχος των παραπάνω ενεργειών είναι να συμβάλουν στην υλοποίηση των  στρατηγικών στόχων για μείωση της μαθητικής διαρροής, την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων ρατσισμού, εκφοβισμού και βίας και γενικότερα, στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του  εκπαιδευτικού  έργου της σχολικής μονάδας.
γ) Τον τύπο και μορφή της Έκθεσης Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας καθορίζει  το Συμβούλιο της Αρχής κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4142/13. Οι Εκθέσεις των Ε.Α.Ε.Ε. για την αξιολόγηση του έργου των  σχολικών μονάδων προς το Συμβούλιο της Αρχής δεν  θα πρέπει να  απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από τέσσερα έτη. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών δομών κοινοποιούνται στις υπηρεσίες, τους φορείς  τους οποίους αφορούν και τον Υπουργό Παιδείας.
2) Ως  προς την λειτουργία τους ως διοικητικά όργανα δευτεροβάθμιας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών οι Ε.Α.Ε.Ε. :
α) Αποφαίνονται επί του βασίμου της ενστάσεως κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20.1β του Π.Δ. 152 (ΦΕΚ 240/5-5-2013). Δύνανται  να τις απορρίψουν ή να τις κάνουν αποδεκτές  (άρθρο 20.2), εφόσον διαπιστώσουν θεμελίωση ή μη των ισχυρισμών του αξιολογούμενου (άρθρο 20.3).
β) Στη συνέχεια κοινοποιούν τις  αποφάσεις και την τεκμηρίωσή τους για επαναξιολόγηση στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ώστε να ορισθεί εκ νέου αξιολογητής από αυτόν, μετά από εισήγηση του οικείου Προϊσταμένου ΕΠΚ.
γ)  Κατά την εκδίκαση των ενστάσεων οι Ε.Α.Ε.Ε. είναι δυνατό να λαμβάνουν υπόψη και να αξιολογούν κατά την κρίση τους και τυχόν Εκθέσεις Αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφιστάμενους τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 152/2013.
δ) Τέλος, οι Ε.Α.Ε.Ε. οφείλουν να ολοκληρώσουν την όλη διαδικασία ενστάσεων εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το άρθρο 21 του Π.Δ. 152/2013 και για το όλον έργο τους επικουρούνται από Γραμματεία.
ε) Η Γραμματεία των Ε.Α.Ε.Ε. αποτελείται από μέλη αποκλειστικής ή  μη απασχόλησης, των οποίων ο  αριθμός  ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση των μελών της Ε.Α.Ε.Ε. και προηγούμενη συνεννόηση αυτών με τους ΔΙΔΕ και ΔΙΠΕ των Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε. όπου αυτές εδρεύουν. Εκ των μελών της Γραμματείας, ο Γραμματέας αυτής είναι αποκλειστικής απασχόλησης, ενώ η υποστήριξη της λειτουργίας τους αποτελεί πρώτιστο και ανελαστικό καθήκον της Διοίκησης της Εκπαίδευσης. 
3) Ως προς στην αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. που ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα Π.Ε & Δ.Ε. στην περιοχή αρμοδιότητας της  οικείας διεύθυνσης, οι Ε.Α.Ε.Ε.:
α) Αξιολογούν το έργο που οι υπηρεσίες αυτές έχουν συντάξει στο παρελθόν ή ελλείψει αυτών το πρόγραμμα δράσης και την έκθεση που έχουν καταρτίσει οι προϊστάμενοι αυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3848 (άρθρο 32.4) και από όπου προκύπτει το όλο προφίλ της αξιολογούμενης υπηρεσίας, καθώς και οι γενικότεροι και ειδικότεροι στόχοι, καθώς και η διαδικασία παρακολούθησης και ο βαθμός της επίτευξής τους από  τη διοίκηση αυτών.
β) Κατά τη διαδικασία αυτή είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν σειρά εργαλείων και κριτηρίων, τα οποία θα δημοσιεύσει το Συμβούλιο της Αρχής και θα εμπλέκουν στην όλη διαδικασία της αξιολόγησης και τους ωφελούμενους από τις προς αξιολόγηση εκπαιδευτικές υπηρεσίες.    
Κατάθεση Αίτησης
Η αίτηση για την εγγραφή στο Μ.Ε.Α.Ε.Ε. και εν συνεχεία η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή ως μέλος Ε.Α.Ε.Ε. καθώς και το πλήρες βιογραφικό πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά από την 22α Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι και την 7η Οκτωβρίου  2014 στη διεύθυνση: www.adippde.gr.
Η αίτηση επέχει θέση και υπεύθυνης δήλωσης ως προς τα τυπικά τους προσόντα, ενώ συμπληρωματικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης οι υποψήφιοι θα βρουν αναρτημένες στην ως άνω διεύθυνση υποβολής.
Αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των πιστοποιητικών και των λοιπών προσόντων αποστέλλονται (σφραγίδα ταχυδρομείου, το αργότερο 07/10/2014) στη διεύθυνση: Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., Αν. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Συν.: ένας (01) πίνακας

ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Π.Ε. & Δ.Ε.
5. Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε.
6. Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ε.

Πίνακας Κριτηρίων Μοριοδότησης
για το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου
* Επισημαίνεται ότι το ίδιο προσόν δεν μπορεί να μοριοδοτηθεί δύο φορές.
 Πίνακας Κριτηρίων Μοριοδότησης
για το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου
alfavita.gr
alfavita.gr
* Επισημαίνεται ότι το ίδιο προσόν δεν μπορεί να μοριοδοτηθεί δύο φορές.


Διαβάστε περισσότεραhttp://www.alfavita.gr/arthron/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82#ixzz3EoeDwbAm

Ο Διαδραστικός πίνακας στη σχολική τάξη from Makis Triantafillidis

6 Διδακτικές Στρατηγικές

6 Διδακτικές Στρατηγικές


Ένα άρθρο στο Edutopia αναφέρει 6 διδακτικές στρατηγικές. Δε θα κάνω ακριβή μετάφραση, δεν έχω τα προσόντα και θέλω να είμαι σύντομος, επομένως πάω αμέσως στην ουσία:
1. Επίδειξη. Η συγκεκριμένη πρακτική αφορά τη διδασκαλία δεξιοτήτων. Πολλές φορές αντί να ανακαλύψουν κάτι οι μαθητές προτιμότερο είναι να δείξει ο εκπαιδευτικός τι θέλει να κάνουν οι μαθητές και μετά να το κάνουν. Εννοείται ότι όταν επιδεικνύει κάτι, βασικό στοιχείο είναι να εξωτερικεύει και τη σκέψη του και μετά οι μαθητές να εξασκηθούν πολύ. Για να σας πείσω ότι η ανακάλυψη δεν είναι πάντα καλό πράγμα, σκεφτείτε οι πιλότοι να έπρεπε να ανακαλύψουν πώς πετά ένα αεροπλάνο…
2. Στηριζόμαστε στις προϋπάρχουσες γνώσεις. Δυστυχώς, πιο εύκολα το λέμε παρά το εφαρμόζουμε. Π.χ., υπάρχουν δάσκαλοι που αντί να στηρίζουν την εκμάθηση της διαίρεσης, λ.χ., 45:9, στην προπαίδεια, απαιτούν από τους μαθητές να το μάθουν απέξω σαν κάτι το χωριστό, το καινούριο, σαν κάτι άσχετο από την προπαίδεια. Και μετά παιδεύονται οι μαθητές, παιδεύονται κι αυτοί…
3. Να δίνουμε την ευκαιρία στους μαθητές να μιλάνε. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους: να τους δίνουμε περισσότερο χρόνο να μιλήσουν όταν απαντούν κάποια ερώτηση· να γίνεται διάλογος μέσα σε ομάδες· να γίνεται διάλογος μέσα στην τάξη. Βέβαια, για να είμαστε ρεαλιστές, δεν είναι και εύκολο να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος για την εξάσκηση του προφορικού λόγου για κάθε μαθητή. Αλλά από το τίποτα…
4. Να διδάσκουμε από την αρχή το κρίσιμο λεξιλόγιο. Θυμάμαι όταν πρωτοδίδαξα ιστορία, πίστευα ότι οι μαθητές ήξεραν όποια λέξη ήξερα κι εγώ… ελπίζω, για τους μαθητές τουλάχιστον, να το κατάλαβα γρήγορα. Λέξεις όπως λεηλατώ, εισβάλλω, κατακτώ, πολιορκία, ακμή, παρακμή κ.ά. τους είναι παντελώς άγνωστες. Άντε να διδάξεις ιστορία μετά… δε βοηθούν και τα βιβλία της Γλώσσας με το λεξιλόγιο που διδάσκουν. Ε, και το βάρος της διδασκαλίας ξέρετε πού πέφτει…
5. Οπτικοποίηση. Θυμάμαι ως φοιτητής μια δασκάλα Β΄ Δημοτικού να έχει γεμίσει τον πίνακα, μεγάλο πίνακα, με τον ορισμό του ποταμιού, να έχει βάλει τα δευτεράκια να τον αντιγράφουν και να απαιτεί να τον μάθουν απέξω! Τι πιο απλό από το να τους έδειχνε μερικές φωτογραφίες; Αν μη τι άλλο θα κουραζόταν λιγότερο… η πλάκα ήταν ότι οι γονείς τη θεωρούσαν καλή δασκάλα… τέλος πάντων. Εννοιολογικοί χάρτες, εικόνες, διαγράμματα βοηθούν. Απλώς πρέπει να τα βρούμε ή να τα φτιάξουμε. Συχνά μάλιστα είναι και στο βιβλίο…
6. Σταμάτα, ρώτα, σταμάτα, ανακεφαλαίωσε. Πιο αναλυτικά: δώσε χρόνο στους μαθητές να σκεφτούν τι έχετε κάνει μέχρι τότε· ρώτα τους κάτι που θα πυροδοτήσει πλούσιο διάλογο· δώσε και πάλι την ευκαιρία να σκεφτούν· ανακεφαλαιώστε μαζί τι κάνατε, σχολιάζοντας την ερώτηση.
Τελικά, δε μου βγήκε μετάφραση. Σιγά μη μου έβγαινε. Βαριόμουν! Την ουσία όμως την έγραψα.

ΠΗΓΗ:http://mcsotos.wordpress.com/2014/09/28/6-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82/

Η πρώτη δασκάλα με σύνδρομο Down

Η πρώτη δασκάλα με σύνδρομο Down

11:13 | 30 Σεπ. 2014
Τελευταία ανανέωση 11:15 | 30 Σεπ. 2014
Ο Χένφιλ, διάσημος σκιτσογράφος, φίλος της οικογένειας και νονός της Ντέμπορα, η οποία γεννήθηκε με σύνδρομο Down, ήταν ο πρώτος που πίστεψε ότι το μωρό θα έχει μια φυσιολογική ζωή. Πράγματι, το μωρό έγινε η μοναδική δασκάλα με σύνδρομο Down στη Βραζιλία!
Η Ντέμπορα πήγε μόνο σε κανονικά σχολεία, μαζί με παιδιά χωρίς το σύνδρομο, νίκησε τις προκαταλήψεις και πραγματοποίησε το μεγαλύτερο όνειρό της. Στην οικογένεια της όλοι ήθελαν ένα κορίτσι αλλά όταν ήρθε το πολυαναμενόμενο μωρό, όλοι υπέστησαν ένα σοκ.
«Όταν γεννήθηκε ήθελα να μείνει για πάντα στο νοσοκομείο, μέχρι που ήθελα να πεθάνει» λέει η Μαργαρίτα ντε Μόουρα, μητέρα της Ντέμπορα. Ούτε ο γιατρός πατέρας της ήξερε τι να κάνει, πριν από 32 χρόνια υπήρχαν πολύ λίγες πληροφορίες σχετικά με το σύνδρομο. «Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε περισσότερο από μισή σελίδα στα βιβλία της ιατρικής. Και μάλιστα δεν αναφερόταν ως σύνδρομο αλλά ως μογγολισμός», λέει ο Χοσέ Ρομπέριο ντε Μόουρα, ο πατέρας της Ντέμπορα.
Ξαφνικά η οικογένεια ανακάλυψε ότι υπήρχε εξυπνάδα και γοητεία σε εκείνα τα μικρά μάτια. «Συνειδητοποίησα ότι αυτό που ήθελα να πεθάνει ήταν το σύνδρομο και όχι η κόρη μου» λέει η Μαργαρίτα. Και έτσι όλοι αρχίσαμε να συμπεριφερόμαστε στην Ντέμπορα σύμφωνα με αυτό που ήταν, δηλαδή ένα παιδί. Υπήρχαν οι συνήθεις διαπληκτισμοί μεταξύ αδελφών. «Ίσως επειδή ανατράφηκα με την ιδέα να αντιμετωπίζω την αδελφή μου σαν να μην ήταν διαφορετική. Μαλώναμε όπως όλα τα αδέλφια» λέει ο Φρεδερίκο, αδελφός της Ντέμπορα.
Φίλος της οικογένειας και νονός της Ντέμπορα, ο Χένφιλ από πολύ νωρίς πρότεινε να την ενθαρρύνουν. Ο διάσημος σκιτσογράφος ήταν ο πρώτος που πίστεψε ότι θα έχει μια φυσιολογική ζωή.
«Όταν καθόταν στο πάτωμα, εκείνος την έβαζε πάνω σε ένα χαλί και της έλεγε, εμπρός, κράτα το λαιμό σου, εσύ είσαι σαν κι εμένα, μπορείς, εσύ θα φτάσεις εκεί. Αυτός ήταν κάτι σαν μάγος σε αυτή την ιστορία, ξέρετε» λέει η Μαργαρίτα.
Η ιδέα ήταν να βγάλουμε το σύνδρομο Down από το σκοτάδι. «Οι άνθρωποι με το σύνδρομο ήταν αόρατοι. Ήταν άνθρωποι που, από τη μια πλευρά, η οικογένεια τους έκρυβε και, από την άλλη, η κοινωνία έκανε ότι δεν τους έβλεπε» λέει η μητέρα.
Η Ντέμπορα έγινε το κορίτσι-διαφήμιση της ίδιας ένταξής της. Και πήγε σε κανονικό σχολείο μαζί με τα άλλα παιδιά. Καμία σχέση με ειδικό σχολείο. «Εγώ επίσης δεν ήμουν προετοιμασμένη να γίνω μητέρα ενός παιδιού με σύνδρομο Down. Όμως έμαθα να είμαι. Το έμαθα στην πράξη, κάνοντάς το» συμπληρώνει.
Και κανείς δεν περίμενε ότι το σχολείο θα ήταν τόσο αξιόλογο σε σημείο να καθορίσει το επάγγελμα της Ντέμπορα. Σπούδασε παιδαγωγικά στην πόλη που γεννήθηκε, στο Ρίο Γκράντε ντο Νόρτε. Και έγινε η πρώτη δασκάλα με σύνδρομο Down στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη Βραζιλία.
«Βάζω τα παιδιά σε κύκλο, τραγουδάμε μαζί για να μάθουν τις μουσικές νότες. Τους βοηθάω επίσης στις δραστηριότητές τους» λέει η Ντέμπορα. Είναι βοηθός καθηγήτρια και δεξί χέρι της Σάντρας. «Υπάρχει μια σχέση ανταλλαγής ανάμεσα στα παιδιά και σε εκείνη. Μαθαίνει τόσο εκείνη όσο και τα παιδιά» παρατηρεί η δασκάλα Σάντρα Ρότσα. Και την λατρεύουν και τα παιδιά και οι γονείς. «Η Ντέμπορα κάνει τα παιδιά να αντιληφθούν τη διαφορετικότητα με φυσικό τρόπο» λέει η Λαίσα Παλάνο, μητέρα μιας μαθήτριας. Το ίδιο και στη διεύθυνση του σχολείου. «Αρχικά ήταν μια πρόκληση για εμάς. Πώς θα λειτουργούσε; Θα ήταν ένα περίπλοκο, δύσκολο πράγμα; Και όχι, είδαμε ότι δεν ήταν, το αντίθετο μάλιστα. Η Ντέμπορα έχει μια φανταστική μνήμη. Και είναι πολύ δημιουργική, αγαπά την Τέχνη» λέει η Λουσίλα Ραμάλο, παιδαγωγική διευθύντρια στο σχολείο. Η Ντέμπορα προτιμά το θέατρο και έκανε μαθήματα ηθοποιίας για να βελτιώσει την επίδοσή της ως δασκάλα.
«Κοιτάξτε, κλέβει την παράσταση, ναι κλέβει την παράσταση» λέει η Νάρα Κέλι, ηθοποιός και δασκάλα θεάτρου. Ήδη ανέβασαν δύο έργα τα Χριστούγεννα. «Όλοι εντυπωσιάστηκαν γιατί υπήρχε κάτι διαφορετικό» λέει η Νάρα.
Μεταξύ των συναδέλφων της, η δασκάλα που έγινε ηθοποιός προκάλεσε μια επανάσταση στις αντιλήψεις. "Έσπασε προκαταλήψεις, έσπασε την άποψη που οι άλλοι είχαν σε σχέση με το σύνδρομο Down," λέει ο Ντενίς δε Αραούχο, ηθοποιός.
Έγινε ακτιβίστρια για θέματα που θεωρεί δίκαια. Η κυβέρνηση έκλεισε το Κέντρο Πειραματικού Θεάτρου. Η Ντέμπορα έβαλε στόχο ότι πρέπει να ξανανοίξει το Κέντρο.
Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο σκληρή δουλειά και αγώνας. Έχει ερωτευτεί ποτέ; Φυσικά!
Ντέμπορα: Και εκείνος είχε το σύνδρομο.
Δημοσιογράφος: Είχε το σύνδρομο; Χωρίσατε;
Ντέμπορα: Ναι
Δημοσιογράφος: και τώρα;
Ντέμπορα: τώρα είμαι ελεύθερη!
Δημοσιογράφος: Ελεύθερη; Αλλά θα ήθελες να ερωτευτείς ξανά;
Ντέμπορα: Θέλω
Δημοσιογράφος: Μια χαρά, έτσι δεν είναι; Είναι καλό να γνωρίζονται οι άνθρωποι…
Ντέμπορα: ναι, είναι.
Και εάν δεν εμφανιστεί σύντομα ένας σύντροφος, δεν πειράζει. Η Ντέμπορα είναι απασχολημένη με ένα νέο σχέδιο. Θα κάνει το ντεμπούτο της ως συγγραφέας με ένα βιβλίο με μύθους. Με τιμητική παρουσίαση από τον ακαδημαϊκό Χοάο Ουμπάλντο Ριμπέιρο το βιβλίο είναι ήδη στο τυπογραφείο.
Η Ντέμπορα διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο: "Ο παπαγάλος σέβεται το σκύλο για τη γούνα του και για το γάβγισμα του. Ο σκύλος σέβεται τον παπαγάλο για τα φτερά του και την ομιλία του".
Είναι ιστορίες για παιδιά αλλά ακόμη περισσότερο είναι η αυτοβιογραφία μιας δασκάλας και η σταθερή ιδέα της: «Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τα όνειρά μας, έτσι δεν είναι," μας διδάσκει η Ντέμπορα.

 
Κατηγορία άρθρου:

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΕΚ/ΚΩΝ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝ.ΔΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ),ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ  ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


ΛΑΚΟΥΒΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΛΛΟΝ...)ΑΥΤΗ Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΛΑΚΟΥΒΑ(ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 2 ΧΡΟΝΙΑ . ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΛΙΓΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ?  ΜΑΛΛΟΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΘΕΟΥ...

ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ